Pieteikšanās
Lai pieteiktos sertifikācijai ir jāaizpilda pieteikuma anketa. Pieteikumu var aizpildīt uzņēmuma pārstāvis, kā arī to var palīdzēt aizpildīt BM TRADA pārstāvis. Pamatojoties uz aizpildīto pieteikumu, BM TRADA  sagatavo sertifikācijas piedāvājumu.
Sertifikācijas līgums standarta gadījumā tiek slēgts uz 3 gadiem, aptverot visu sertifikācijas ciklu.

Sertifikācijas audita 1. posms
Sertifikācijas 1.posma audits tiek veikts, lai pārliecinātos, ka klientam ir visa nepieciešamā pārvaldības sistēmas dokumentētā informācija, kā arī tiek izvērtēti klienta uzņēmuma apstākļi un noskaidrota personāla gatavību sertifikācijas audita otrajam posmam. Audita laikā auditoram jāpārliecinās par klienta gatavību sertifikācijas otrā posma auditam. Visas konstatētās nepilnības jānovērš līdz 2. posma auditam.
Laika posms starp Sertifikācijas 1. posma un 2. posma auditu nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus. Ja šis periods ir garāks, tad 1. poms audits ir jāatkārto.

Sertifikācijas audita 2. posms
2. posma auditā tiek vērtēta sistēmas praktiskā izpilde. Otrā posma audits ir pilns sistēmas audits.
Ja otrā posma auditā ir konstatētas būtiskās neatbilstības, tās ir jānovērš, lai pieņemtu sertifikācijas lēmumu, savukārt nebūtiskajām neatbilstībām ir jāsaskaņo plānotās darbības, to novēršanai.

Uzraudzības audits
Uzraudzības audits ir jāveic ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc sertifikāta izdošanas datuma, vēlams to veikt 9 mēnešus pēc sertifikāta izdošanas. Uzraudzības audits var nebūt pilns sistēmas audits.
Turpmākos uzraudzības un pārsertifikācijas auditus vēlams veikt 12 mēnešus pēc iepriekšējā audita.

Pārsertifikācijas audits
Pārsertifikācijas audits ir pilns sistēmas audits. Pārsertifikācijas audits tiek veikts, lai pārliecinātos par nepārtrauktu pārvaldības sistēmas atbilstību un efektivitāti, kā arī tās nepārtrauktu atbilstību un piemērojamību sertifikācijas jomā.

Citi auditu veidi

Nepilnību analīze jeb GAP
Iespējams veikt  GAP analīzi, ko veic pirms sertifikācijas audita, lai identificētu jebkādas nepilnības, kas varētu aizkavēt vai neļaut veikt sertifikāciju. Parasti nepilnību analīzi iespējams veikt vienas dienas ietvaros.

Īpašais audits
Īpašais audits tiek veikts gadījumā, ja:

 • sertifikācijas audita 2. posms ir noritējis neveiksmīgi;
 • nav laikā noslēgtas neatbilstības;
 • paplašinās vai samazinās klienta uzņēmuma filiāles;
 • paplašinās darbības sfēra;
 • saņemtas sūdzības;

Integrētais audits
BM Trada var veikt integrētu auditu – viena audita laikā ietverot vairākus pārvadības sistēmas standartus dažādās kombinācijās. Dažus standartus ir vieglāk integrēt nekā citus, un klienti lielākoties izvēlas ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001 pārvadības sistēmu integrēšanu.

Sertifikācijas apturēšana (Suspension)
BM Trada ir tiesības apturēt klienta sertifikāciju gadījumā, ja:

 • Klienta sertificētā sistēma pastāvīgi neatbilst sertifikācijas prasībām;
 • Uzraudzības audits nav veikts noteiktajā laikā;
 • Sertificētais klients nenoslēdz būtiskās neatbilstības paredzētajā laika posmā;
 • Sertificētais klients brīvprātīgi ierosina sertifikācijas apturēšanu;
 • Sertificēts klients pārkāpj līguma nosacījumus, piem., neveic audita rēķina apmaksu.

Sertifikācijas apturēšanas gadījumā:

 • Klientam jāveic korektīvās darbības, lai novērstu sertifikācijas apturēšanas cēloni dotajā laika posmā;
 • Klientam jāinformē sava uzņēmuma klienti par sertifikācijas apturēšanu;
 • Nedrīkst veikt biznesa darījumus balstoties uz sertifikāciju;
 • Jāpārtrauc jebkādu reklāmas materiālu lietošanu, kam ir atsauce uz apturēto sertifikāciju, tai skaitā jāpārtrauc sertifikācijas zīmju lietošana.

Sertifikācijas apturēšanas nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus. Šis periods var tikt pārsniegts, ja tam tiek dots pamatojums. Pēc šī perioda sertifikācija tiek anulēta (withdrawal).

Sertifikācijas anulēšana (Withdrawal)
Sertifikācija tiek anulēta gadījumā, ja klients nav atrisinājis sertifikācijas apturēšanas iemeslus.
Sertifikācijas anulēšanas gadījumā:

 • Klientam jāinformē sava uzņēmuma klienti par sertifikācijas anulēšanu;
 • Klientam ir aizliegts veikt biznesa darījumus balstoties uz sertifikāciju;
 • Nekavējoties jāpārtrauc sertifikācijas zīmju lietošana un reklāmas priekšmetu lietošana, kam ir atsauce uz sertifikāciju.

Sertifikācijas atcelšana (Cancellation)
Klients var atcelt sertifikāciju jebkurā brīdī sertifikācijas cikla laikā. Lai sertifikācija tiktu atcelta, klientam ir jānosūta pieprasījums BM Trada.

Neatbilstības
Neatbilstības iedalās 2 veidos: Būtiskās neatbilstības un Nebūtiskās neatbilstības
Neskatoties uz neatbilstību būtiskumu, klientam ir jāizanalizē neatbilstības cēloni, kā arī jāievieš labojumi un jānovērš cēloņi.
Būtiskās neatbilstības ir jānovērš 3 mēnešu laikā.
Nebūtiskās neatbilstības ir jānovērš 12 mēnešu laikā (auditors var noteikt īsāku termiņu).