Sertifikācijas prasības – slogs vai iespēja efektīvi strādāt?

Agnese Alksne, BM Trada Latvija
Biznesa attīstības vadītāja, ISO 9001 auditore

No 2017.gada Būvniecības valsts kontroles birojs pakāpeniski uzsāka Būvkomersantu klasifikatora izveidi, bet jau 2019. gadā tiek plānots to sākt piemērot publiskajos iepirkumos. Galvenais klasifikatora mērķis ir būvniecības iepirkumos ieviest saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanu, un tas ir saistīts arī ar izmaiņām Publisko iepirkumu likumā. Kā norāda būvniecības nozares pārstāvji, tas ir nozīmīgs solis kopējā būvniecības iepirkumu procesa kvalitātes virzienā, jo cena vairs nebūs vienīgais noteicošais kritērijs. Būtiski, ka šie noteikumi ne tikai tiek ievēroti valsts un ES finansētajos būvniecības objektu iepirkumos, bet arī pašvaldības organizētajos būvniecības iepirkumos, lai arī reģionos būvniecības kvalitāte un atbildība pret vidi un cilvēku augtu.   

 

Būvkomersantu klasifikācija

Būvkomersanti tiek sadalīti 5 klasēs ņemot vērā to pieredzi, finanšu kapacitāti, profesionalitāti un arī atbildību pret kvalitāti, vidi un darba drošību. Pirmajām trīs klasēm tiek prasīti apliecinājumi atbilstoši ISO standartiem.

Būvkomersanta klase ISO 9001

Kritērijs Nr. 12

(36.p.)

ISO 14001

(Vides pārvaldība)

Kritērijs

Nr. 12

(36.p.)

ISO 18001 OHSAS/ISO 45001

(Darba Drošība)

Kritērijs

Nr. 12

(36.p.)

Papildus +0.25 punkti

citi

ISO  / CE

(36.1.4.p.)

1.klase Obligāti Obligāti Obligāti Izvēles
2.klase Obligāti Obligāti Izvēles Izvēles
3.klase Obligāti Izvēles Izvēles Izvēles
4.klase Izvēles Izvēles Izvēles Izvēles
5.klase Izvēles Izvēles Izvēles Izvēles

NB! Izvēles dod korekciju par 0,25 punktiem, bet ne vairāk par 0,5 (36.1.4.p.)

Avots: BM Trada Latvija prezentācija, balstīta uz avotu: 2016.gada 12.aprīļa MK noteikumi Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”

 

Ja visi par visu ir atbildīgi, neviens nav atbildīgs

Kvalitātes, vides vai darba drošības un aizsardzības sistēmu ieviešana uzņēmumā risina iekšējās atbildības jautājumus. Valsts šobrīd mērķtiecīgi vēlas sakārtot atbildības jautājumu būvniecībā – caur jauno Būvniecības likumu, ieviešot darba laika uzskaites mehānismus, elektronisko būvobjektu saskaņošanas sistēmu un veic citus uzlabojumus. Pieprasot būvkomersantam apliecinājumu atbilstībai ISO standartiem, tas norāda, ka uzņēmumā ir ieviesti iekšējās kvalitātes, vides vai darba drošības un aizsardzības kontroles mehānismi – tiek mērīta kvalitāte, vērtēti riski uz vidi un darbu, noteikti atbildīgie un darbs notiek sistemātiski. Kā norāda BVKB vadītāja Svetlana Mjakuškina tad būvkomersantu atbilstība standartiem ir ļoti būtisks elements – šādos uzņēmumos ir mazāk būtisku neatbilstību. “Ikvienam būvkomersantam būtu jādomā par šādas sistēmas izveidi, lai paši kontrolētu iekšējos procesus, spējot nodrošināt normatīvā regulējuma ievērošanu un risku novēršanu,” S.Mjakuškina.[1] Sertifikācijas iestādes piešķirtais ārējais auditors, izvēlētā ISO standarta ietvaros, vērtē arī likumdošanas ievērošanas aspektus un norāda uz neatbilstībām, kuru novēršanai tiek dots laiks.

 

Standarti mainās un atbalsta jaunus biznesa modeļus

Pastāv mīts, ka ieviešot kvalitātes, vides vai darba drošības vadības sistēmas uzņēmumos, tas palielina birokrātiju. Standarti iet laikam līdzi un tie mainās. Protams, arī šobrīd standartos ir prasības pēc dokumentētas informācijas un pierakstiem, bet to apjomu, sarežģītību un iesaistītās atbildīgās puses nosaka pats uzņēmums. Četri ISO principi jebkura standarta pamatā ir nemainīgi – kā tiek plānots darbības, kā uzņēmums veic darbu, kā novērtē paveikto un vai veica korektīvās darbības, lai nemitīgi uzlabotu pakalpojumu sniegšanu vai ražošanas procesu. Mainoties biznesa modeļiem, kur daudzas no funkcijām un procesiem tiek nodotas ārpakalpojumos, standarti daudz lielāku uzmanību pievērš risku izvērtējamam, piegādātāju izvēles kritērijiem un kontrolēm, resursu pieejamībai un ietekmes pušu izvērtēšanai – ilgtermiņa risku novēršanai.

Auditora pienākum ieejot uzņēmumā ir saprast kā šis uzņēmums strādā un vai veiktajām darbībām, procesam ir pierādījumi gan dokumentāli, gan praktiski, atbilstoši ISO izvēlētā standarta prasībām. Lielākās kļūdas vai kontroles un atbildības vājākais punkts ir piegādātāju izvēle, izvērtēšana un kontrole, īpaši, ja kāds no uzņēmuma pamata procesa tiek nodots apakšuzņēmējiem. Otrs lielākais izaicinājums uzņēmumiem ir nodrošināt sistemātisku kārtību, termiņu izpildi, atbildīgo noteikšanu un kontroli, kvalitāti, atbildību pret vidi un jau tiks sen aprunāto darba drošību un aizsardzību, veicot darbu tieši būvniecības objektos pie klienta. Sākot ar uzņēmumiem, kas veic dažādus remontdarbus, beidzot ar ceļu būvē vai ēku celtniecībā strādājošos uzņēmumus. Ieviešos kontroles sistēmu, nosakot atbildīgo personālu un veicot standartā paredzētos uzņēmuma iekšējos auditus, tiek pastiprināta uzraudzība un neatbilstības konstatētas laicīgi. Ikviens vadītājs izprot, ka neatbilstības kvalitātei ir izmaksas, tādēļ investējot laiku papildus kontrolēs, tiek samazināti riski zaudēt laiku, naudu, klientu un arī reputāciju.

 

Būvuzņēmums Restaurators valdes priekšsēdētājs Mareks Mamajs

 

«Izvēlējāmies sadarbību ar BM Trada Latvija, jo uzņēmuma pārstāvji saprotami izskaidroja sertifikācijas procesa norisi, sniedza atbildes uz jautājumiem un operatīvi reaģēja uz uzņēmuma vajadzībām. Kā ikviens uzņēmums, bijām satraukti par auditoru ierašanos uzņēmumā. Tā kā audits noritēja profesionāli un auditori izrādīja patiesu interesi par uzņēmuma darbību, satraukums pārvērtās pozitīvā pieredzē. Veicot auditu, pārliecinājāmies, ka mūsu radītā sistēma atbilst starptautiskajiem standartiem, tādēļ lepojamies par atzinību – saņemtajiem sertifikātiem. Augstu novērtējām arī auditoru kompetenci un ieteikumus sistēmu pilnveidei, ko arī esam ņēmuši vērā.»

Vertex Projekti valdes priekšsēdētājs Jānis Vasaraudzis

 

«Uzsākot sadarbību ar BM Trada Latvija sapratām, ka sertifikācijas process ir saprotams un loģisks. Novērtējam auditoru spēju iedziļināties uzņēmuma pārvaldībā un darbības specifikā. Papildinot uzņēmuma pārvaldības sistēmu ar starptautisko praksi, sapratām, ka varam strādāt vēl efektīvāk un labāk, lai nodrošinātu pakalpojumu augsto kvalitāti un klienti būtu vēl apmierinātāki.»

 

 

Efektivitātes palielināšana būvniecībā pēc ISO standartiem

Ieviešot ISO standartus iespējams:

  • Palielināt konsekvenci produktu un pakalpojumu kvalitātei – standartizēt pakalpojumu sniegšanas un vai produktu ražošanas procesu;
  • Samazināt būvniecības izmaksas un palielināt peļņu – uzlabot piegādes ķēdes pārvaldību, iepirkuma procesu, stingrāk kontrolēt ārējos pakalpojumus, pēc uzņēmuma iepriekš definētiem kritērijiem;
  • Vadīt sarežģītus un specifiskus projektus – ieviešot stratēģiskās plānošanas elementu uzņēmuma vadībā, definējot mērķus, potenciālos riskus un risku novēršanas plānus;
  • Novērtēt veiktspēju – ieviešot šo principu uzņēmuma darbībā, tas ļauj būvniecības uzņēmumiem analizēt tā pakalpojuma realizācijas procesu – laiku, resursus, materiālus, lai samazinātu riskus pārsniegt atvēlēto budžetu un laiku darbu izpildei;
  • Augstākās vadības iesaiste atbildīga biznesa vadībā – jaunais standarts paredz vadības atbildību kvalitātes, vides vai darba drošības un aizsardzības sistēmu uzturēšanā. Tas nozīmē, ka praktiskajiem sistēmu uzturētājiem jābūt uzticības personām, kas brīdina vadību par riskiem un uzlabojumu nepieciešamību, lai sistēma pildītu tām paredzēto mērķi – uzlabotu uzņēmuma darbību;
  • Veikt pastāvīgus uzlabojumus – standarta piemērošanai jānodrošina, ka jūsu bizness un saistītie procesi gadu no gada uzlabojas, sertificēta sistēma palīdz piesaistīt jaunus klientus, kas palielina peļņu un attiecīgi palielina uzņēmumu vērtību;
  • Ieviešot vides pārvaldības standartu, uzņēmums praktiski realizē savu atbildību pret vidi, novērtējot riskus, ko uzņēmuma darbība rada apkārtējai videi, paredz plānu, kā to novērst, kas samazina risku, ka var iestāties administratīvā vai cita atbildība, ja notiek apkārtējās vides piesārņojums;
  • Saņemot apliecinājumu par darba drošības un aizsardzības standarta atbilstību ISO starptautiskajai praksei, uzņēmumā notiek sistemātiska cilvēku – darbinieku drošības un aizsardzības uzlabošana un samazinās negadījumu skaits. Rūpes par cilvēkiem samazina darbinieku rotāciju un samazina riskus, kas rodas, pieņemot darbā jaunus darbiniekus.

 

Kā sertifikācija palīdz Jūsu biznesam?

o    Priekšrocība pār konkurentiem;

o    Nosacījumu dalībai valsts un pašvaldību iepirkumos (piemēram, atbilstība būvnieku klasifikatora kritērijiem);

o    Izmaksu samazinājums caur procesu optimizāciju;

o    Apliecinājums darbības kvalitātei;

o    Konkurētspējas paaugstināšana;

o    Uzņēmuma prestižs;

o    Pozitīvs vēstījums sadarbības partneriem, darbiniekiem, īpašniekiem;

o    Nepārtraukta uzņēmuma darbības uzlabošana;

o    Mārketinga vajadzībām.

 

 

Eksports un nākotnes izaicinājumi

Būvniecības nozare ir galvenā nozare daudzās nacionālajās ekonomikās un bieži vien lielākais darba devējs. Papildus ēku celtniecībai un infrastruktūrai tā sniedz pakalpojumus un produktus eksportam visā pasaulē. Lai Latvijas uzņēmumi varētu līdzvērtīgi konkurēt ar Zviedrijas, Vācijas, Norvēģijas, Somijas, Francijas, Lielbritānijas un citu valstu uzņēmumiem, durvis var palīdzēt atvērt ISO sertificētas kvalitātes, vides vai darba drošības un aizsardzības vadības sistēmas.

Nākotnē būvniecības nozarei būs jārisina tādi jautājumi kā klimata pārmaiņas un to ietekme uz ēkām, kā arī ēku energoefektivitāte, tādēļ ir vajadzīgi standarti ēku un būvizstrādājumu siltuma īpašību precīzām mērīšanas metodēm, materiālu izcelsmei un to fiziskajām īpašībām, ja tiek izmantotas būvniecībā, piemēram, koka izstrādājumiem. BM Trada Latvija sniedz pakalpojumus ne tikai vadības sistēmu, piegādes ķēžu un produktu sertifikācijā, bet arī sniedz Eiropas tehniskā novērtējuma atbalstu standartu izstrādē, lai iegūtu CE marķējumu. Klienti, kas šobrīd eksportē

 

BM Trada Latvija ir Exova BM TRADA grupas uzņēmums, kas sniedz vadības sistēmu (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (bijušais OHSAS), ISO 50001, ISO 27001, ISO 22000, u.c.), piegādes ķēžu (FSC, PEFC, RSPO, UTZ) un produktu sertifikācijas (HT, CE, EN), kā arī Eiropas Tehnisko novērtējuma pakalpojumus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā, Vācijā un Baltkrievijā. Pieteikties konsultācijai: bmtrada@bmtrada.lv.

 

[1] Būvniecības nozares pārskats 2017, Avots: http://www.latvijasbuvnieki.lv/research/buvniecibas-nozares-parskats-2017/