JAUNUMS! – raksts Palmu eļļa – par un pret

 

BM TRADA ir pirmā sertifikācijas iestāde pasaulē, kas ir ieguvusi ASI akreditāciju RSPO palmu eļļas piegādes ķēdes sertifikācijai (Akreditācijas kods – RSPO-ACC-001).

Organizācija The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ir izveidota ar mērķi uzlabot palmu eļļas ražošanas praksi un nodrošināt palmu eļļas piegāžu izsekojamību no palmu plantācijām līdz gatavam produktam. Atbalstot RSPO iniciatīvu, BM TRADA Certification ir kļuvusi par pirmo sertifikācijas iestādi pasaulē, kas apstiprināta palmu eļļas piegādes ķēdes sertifikācijas veikšanai.

RSPO sertifikāts apliecina, ka uzņēmuma ražotie produkti satur palmu eļļu, kas iegūta no pareizi apsaimniekotām palmu plantācijām. Sertifikācija arī dod uzņēmumam iespēju lietot RSPO preču zīmi uz produktiem.

Eiropas lielie pārtikas produktu tirgotāji un Pasaules dabas fonds (WWF) ir izstrādājuši publisku apņemšanos, sākot ar 2015.gadu, pārdot produktus (pārtiku, saimniecības preces, kosmētiku), kuru sastāvā ir tikai RSPO sertificēta palmu eļļa. Tādējādi, sniedzot patērētājiem pārliecību, ka produkti, ko tie lieto, neveicina mežu platību iznīcināšanu un jaunu plantāciju ierīkošanu palmu audzēšanai.

RSPO organizācija tika izveidota kā kontroles institūcija ar mērķi pasargāt dabiskos mežus un apdraudētās dzīvnieku un augu sugas no turpmākas iznīcināšanas, kā arī ierobežot meža platību pārvēršanu plantācijās, no kurām iegūst palmu eļļu.

RSPO izstrādātais standarts paredz, ka par sertificētām var atzīt tikai tās plantācijas, kas izveidotas līdz 2005.

 

Izvēloties RSPO sertifikāciju, tiks:

 • Demonstrēts Jūsu atbalsts vides aizsardzībai;
 • Nodrošināsiet lielāko ražotāju un mazumtirgotāju prasību ievērošanu, kuri piegādes ķēžu partneriem ir noteikuši prasības attiecībā uz ilgtspējīgu palmu eļļas izmantošanu produktos;
 • Palīdzēts patērētājiem izvēlēties produktus, kas veicina to atbildību par vides saglabāšanu;
 • Paplašinātas jūsu uzņēmuma tirgus iespējas.

RSPO sertifikācija ir piemērojama visiem pārtikas un sadzīves produktiem, kuru izstrādē tiek lietota palmu eļļa, palmu kodola eļļa vai no tās radītie produkti. RSPO attiecas uz uzņēmumiem, kuri ne tikai ražo, bet ir arī produktu īpašnieki visos piegādes ķēdes posmos līdz gala patērētājam. Sertifikācija sniedz apliecinājumu, ka produkta izcelsme ir no labi pārvaldītiem un sertificētiem avotiem – plantācijām, kā arī apstiprina, ka sertificētā palmu eļļa  netiek jaukta kopā ar produktiem no nesertificētiem avotiem visos piegādes ķēdes posmos, izņemot, ja tiek izvēlēta “mass balance” jeb Apjoma kontroles sistēma.

 

Piegādes ķēdes sertifikācijas sistēmas

RSPO sertifikācija dalās divās daļās: palmu plantāciju sertifikācija un piegādes ķēdes sertifikācija ražotājiem un tirgotājiem. Piegādes ķēdes sertifikācijas mērķis ir apliecināt, ka produktā izmantotā palmu eļļa pilnībā vai daļēji ir iegūta no sertificētām plantācijām. Ir svarīgi, ka ražotāji identificē un novērš kritiskās vietas savos ražošanas procesos un savlaicīgi novērstu tās.

 

Kopumā ir 3 palmu eļļas vadības sistēmas:

 • Identitātes saglabāšanas sistēma (Identity Preserved) – Konkrētas sertificētas plantācijas palmu eļļa tiek nodalīta no pārējās sertificētās un nesertificētās eļļas. Izmantojot šo sistēmu, var izsekot palmu eļļas izcelsmei līdz plantācijai, no kuras tā iegūta.
 • Nodalīšanas sistēma (Segregation) – Sertificētas palmu eļļas fiziska nodalīšana no nesertificētiem palmu eļļas avotiem (pieļauj palmu eļļas sajaukšanu no dažādām sertificētām izcelsmes vietām).
 • Apjoma kontroles sistēma (Mass Balance) – Pieļauj sertificētas un nesertificētas palmu eļļas sajaukšanu kontrolētā vidē, nodrošinot, ka izejošais sertificētās palmu eļļas apjoms nekad nepārsniedz ienākošo sertificētās palmu eļļas apjomu.

BM TRADA veic uzņēmumu sertifikāciju saskaņā ar RSPO standarta prasībām, kā arī nodrošina apmācību kursu organizēšanu par piegādes ķēdes vadību.

 

Galvenie priekšnoteikumi, lai ieviestu efektīvu piegādes ķēdes sistēmu.

Pirmais nosacījums sertifikācijai – kļūšana par RSPO biedru. Sīkāka informācija: http:www.rspo.org/

 

 

Dokumentācija

Dokumentācija ir nozīmīga piegādes ķēdes sistēmas sastāvdaļa, tādēļ ir:

 • jāuztur pieraksti par pirkšanu, piegādi, pārvadāšanu, receptēm un sertificētu produktu pārdošanu,
 • jābūt dokumentētām procedūrām vadības sistēmas uzturēšanai un kontrolei visos kritiskajos pārbaudes punktos ražošanas procesa laikā,
 • jānodrošina pieraksti ar precīzu ražošanas uzskaiti, pēc kā iespējams identificēt ienākošā materiāla  daudzumu, kā arī saražoto produktu apjomu.

 

Personāls un apmācība

 • Lai sistēma efektīvi darbotos, visam personālam ir jābūt atbilstoši apmācītam.
 • Jānosaka atbildīgais pārvaldības pārstāvis, kuram ir visaptveroša atbildība un pilnvaras par piegādes ķēdes sistēmas ieviešanu un uzturēšanu.
 • Visiem darbiniekiem jāpārzin to konkrētie pienākumi piegādes ķēdes sistēmas posmos.

 

Pieraksti, kas tiks pārbaudīti audita laikā

Pieraksti un dokumenti, kas attiecas uz piegādes ķēdi jāglabā vismaz piecus gadus.

Ir jāuzglabā šādi pieraksti:

 • iepirkuma dokumenti (pasūtījumi, līgumi, rēķini un sertificēto piegādātāju saraksts),
 • preču piegādes pavadzīmes, piegādes apliecinājuma dokumenti,
 • izejvielu un gatavo produktu noliktavas krājumu dati, inventarizācijas rezultāti,
 • ražošanas uzskaites dokumenti, receptes,
 • pārdošanas dokumenti (rēķini, pavadzīmes, transportēšanas dokumenti,
 • apmācību pieraksti),
 • atskaites par kopējo iepirkto un pārdoto RSPO sertificēto produktu daudzumu,
 • līgumi ar apakšpakalpojumu sniedzējiem,
 • apstiprinājums par RSPO preču zīmes lietošanu.

Publisko paziņojumu pārbaude un RSPO preču zīmes lietošana

Sertifikācijas process ietver arī RSPO preču zīmes pārbaudi uz produktiem un to korektu lietošanu saskaņā ar RSPO izstrādātajiem noteikumiem (RSPO Rules on market Communications and Claims).

Sertifikācijas procesu, izmaksas un citus ar sertifikāciju saistītus jautājumus var noskaidrot aizpildot un atsūtot PIETEIKUMA FORMU /Chain of Custody (RSPO) Request a quote for certification.

Noderīgas saites

 

 

 

BM TRADA veic arī UTZ – kakao, tējas un kafijas piegādes ķēdes sertifikāciju.