Tehniskā informācija

CE marķējums slodzi nesošām tērauda un alumīnija konstrukcijām atbilstoši standarta EN1090-1 prasībām (LVS EN 1090-1+A1:2012)

“Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem”.

01 Ievads

No 2013. gada 1. Jūlija, saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU (ES) Nr.305/2011 (Būvizstrādājumu regula), CE marķējums atbilstoši saskaņotajam standartam EN1090-1:2009+A1:2011 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošo konstrukciju elementiem” (turpmāk tekstā EN1090-1) ir obligāts Eiropas Savienības (ES) būvniecības tirgū laistajiem izstrādājumiem. Tas nozīmē, ka ikvienam, kas projektē un/vai ražo tērauda un alumīnija nesošas konstrukcijas vai to detaļas ES būvniecības tirgum, ir jāievēro šīs standarta prasības. Ja tas netiek ievērots, ražotājam nav tiesību piedāvāt šos izstrādājumus tirgū.

02 Kādas prasības ražotājam nosaka standarts EN1090-1?

Lai laistu tirgū būvizstrādājumus ar CE marķējumu, ražotājiem vispirms jāapliecina būvizstrādājuma un tā Ražošanas procesa kontroles atbilstība standarta EN1090-1 prasībām. Tā kā slodzi nesošas tērauda un alumīnija konstrukcijas un to elementi ir bīstamas drošībai, standarts EN1090-1 nosaka, ka visam ražošanas procesam jābūt kontrolētam. Tas nozīmē, ka ražotājam ir jāapraksta un jāīsteno Ražošanas procesa kontroles sistēma un jāiegūst Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikāts (Certificate of conformity of the Factory production control), ko izsniedz Paziņotā ražošanas kontroles sertifikācijas iestāde (NB – Notified Body).

Tikai pēc sertifikāta iegūšanas Ražotājs ir tiesīgs sagatavot Ekspluatācijas īpašību Deklarāciju (DoP – Declaration of performance) un uzlikt CE marķējumu slodzi nesošām tērauda un alumīnija konstrukcijām un to elementiem. Ekspluatācijas īpašību Deklarācija ir juridisks dokuments, kuru ražotājs piegādā kopā ar būvizstrādājumu, laižot to ES tirgū.

Savukārt izstrādājuma standarts EN1090-2:2008+A1:2011 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām” nosaka, kas ir nepieciešams, lai tērauda konstrukcijas un to elementi atbilstu noteiktajām mehāniskās stiprības, stabilitātes, lietojamības un izturīguma prasībām.

Standarts definē četras izpildes klases (EXC – Execution Classes):

EXC1 – piem., lauksaimniecības būves

EXC2 – piem., dzīvojamās vai komerciālās būves

EXC3 – piem., tilti

EXC4 – piem., specifiskas konstrukcijas (gara laiduma tilti, stadioni utt.)

Šīs klases noteiktas, ņemot vērā konstrukcijas paredzēto izmantojumu un iespējamās tās sabrukuma sekas.

Izpildījuma klasēm EXC2, EXC3 un EXC4 visas ar metināšanu saistītas aktivitātes jākontrolē atbildīgajam Metināšanas darbu koordinatoram (RWC – Responsible Welding Coordinator).

03 Kas ir Ražošanas procesa kontroles sistēma ?

Ražošanas procesa kontroles (FPC – Factory production control) sistēma tiek definēta kā pastāvīga, iekšēja ražošanas procesa kontrole, kuru īsteno ražotājs. Visiem FPC sistēmas elementiem – prasībām, noteikumiem u.c,  ir jābūt sistemātiski noformētiem rakstisku politiku, procedūru un pierakstu veidā.

Šī FPC sistēmas dokumentācija nodrošina vienotu izpratni kvalitātes nodrošināšanai un ļauj sasniegt deklarētos būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību raksturlielumus, kā arī ir par pamatu efektīvai FPC sistēmas darbībai.

FPC sistēmai jādefinē vismaz sekojošais:

 1. Organizatoriskā struktūra – skaidri noteikts atbildības un pienākumu sadalījums FPC sistēmas īstenošanā;
 2. Personāla kvalifikācija – procedūras, kas nodrošina atbilstošu FPC sistēmā iesaistītā personāla apmācību un kompetenci;
 3. Izstrādājums un tā ražošanas process – definēti izstrādājuma raksturlielumi un tā ražošanas tehnoloģiskais process;
 4. Kontroles procedūras – kvalitātes rokasgrāmata, instrukcijas un citi FPC dokumenti, kas nosaka kārtību, kādā veidā Ražošanas procesa kontrole tiek realizēta ražotnē (piem., izejmateriālu identifikācija un kontrole, uzglabāšanas un krājumu kontroles nosacījumi, veikto darbību izsekojamība ražošanas un kontroles procesa laikā);
 5. Izstrādājuma atbilstības pārbaude un testēšana – atbilstoši kvalificēts personāls, iekārtas un procedūras;
 6. Pierakstu veikšana – kāda informācija un kādā veidā jāreģistrē un jāuzglabā;
 7. Neatbilstošu izstrādājumu kontrole – veicamās darbības ar prasībām neatbilstošu izstrādājumu, kā arī darbības, lai izvairītos no šādu situāciju atkārtošanās;
 8. Izstrādājuma marķēšana, iepakošana, uzglabāšana un piegāde klientam.

Ražotāja ieviestā ISO9001 kvalitātes vadības sistēma var tikt uzskatīta par atbilstošu FPC sistēmas prasībām, ja tā iekļauj standarta EN1090-1 noteiktās prasības.

04 Būvizstrādājuma Tehniskā dokumentācija

Lai pierādītu būvizstrādājuma atbilstību Ekspluatācijas īpašību Deklarācijai, ražotājam ir jāsagatavo Tehniskā dokumentācija, kas apraksta būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējumu, pamatojoties uz minētā izstrādājuma testēšanu (tostarp paraugu atlasi), aprēķiniem, izstrādājuma specifikāciju tabulā norādītajām vērtībām vai apraksta dokumentāciju.

Tehniskajai dokumentācijai kopā ar Ekspluatācijas īpašību Deklarāciju jābūt pieejamai, ja to pieprasa attiecīgās iestādes.

05 Ekspluatācijas īpašību Deklarācija (DoP)

Ražotājam pirms būvizstrādājuma laišanas tirgū ir jāizveido Ekspluatācijas īpašību Deklarācija. Ekspluatācijas īpašību Deklarācija ir ražotāja likumīgs paziņojums, ka būvizstrādājums ir izgatavots saskaņotā ar standarta EN1090-1 prasībām, vienlaikus uzņemoties atbildību par tā deklarēto ekspluatācijas īpašību atbilstību.

Norādes par Ekspluatācijas īpašību Deklarācijas izstrādi ir dotas Būvizstrādājumu regulas (Nr.305/2011) III pielikumā.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr.

 • Būvizstrādājuma identifikācijas elements [nosaukums, kods u.c.]
 • Paredzētais izmantojums
 • Ražotāja nosaukums un kontaktadrese
 • Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma [2+]
 • Saskaņotais standarts [EN1090-1:2009+A1:2011]
 • Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas Nr. [BM Trada Latvija, NB2358]
 • Deklarētās ekspluatācijas īpašības:
Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības

 

 • Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.
 • Parakstīts ražotāja vārdā: [Vārds, Uzvārds ; Paraksts; Vieta; Datums]

06 Būvizstrādājuma projektēšanas dokumentācija

Ražotājam ir jāizstrādā nepieciešamā  Būvizstrādājuma projektēšanas dokumentācija. Šajā dokumentācijā ir jāapraksta un jāpamato visas darbības, kas veiktas no brīža, kad tiek saņemts pieprasījums būvizstrādājuma izstrādei, līdz tā izpilddokumentācijas sagatavošanai (component specification) un kurai jābūt saskaņā ar izvēlēto nestspējas aprēķinu deklarācijas metodi (structural design declaration method – 1, 2, 3a, 3b).

Slodzi nesošas tērauda un alumīnija konstrukcijas un to elementi jāprojektē saskaņā ar atbilstošajiem Eirokodeksiem (EC – Eurocodes) un to Nacionālajiem Pielikumiem (NA – National Annexes).

07 Atbildīgais metināšanas darbu koordinators

Ražotājiem, kuri izgatavo EXC2, EXC3 un EXC4 izpildes klases būvizstrādājumus, ir jābūt norīkotam atbildīgajam metināšanas darbu koordinatoram (RWC), kurš pārbauda un kontrolē visas ar metināšanu saistītās darbības.
Atbildīgajam metināšanas darbu koordinatoram ir jābūt ar sekojošu kvalifikāciju, ko apliecina Starptautiskā metināšanas institūta (IIW) izsniegts / atzīts diploms:

 • Starptautiskais metināšanas inženieris (IWE) – kontrolē EXC2, EXC3 un EXC4
 • Starptautiskais metināšanas tehnologs (IWT) – kontrolē EXC2, EXC3 un EXC4
 • Starptautiskais metināšanas speciālists (IWS) – kontrolē EXC2
  vai arī
 • Akreditētas institūcijas izsniegts apmācību sertifikāts par standartu EN1090-2, EN14731 un EN/ISO3834 prasībām – kontrolē EXC2

08 Sertifikācijas process

Paziņotā iestāde (Notified Body) veic ražošanas procesa kontroles sistēmas sākotnējo auditu uzņēmumā. Audita mērķis ir izvērtēt ražotnes, ražošanas kontroles sistēmas un tās dokumentācijas atbilstību standarta EN1090-1 prasībām. Pozitīva vērtējuma gadījumā ražotājs iegūst Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu (Certificate of conformity of the Factory production control).

Turpmāk Paziņotā iestāde reizi gadā veic ražošanas procesa kontroles sistēmas uzraudzības auditus, lai pārliecinātos, ka ražošanas kontroles sistēma nodrošina ražoto būvizstrādājumu deklarētos ekspluatācijas īpašību raksturlielumus.

09 CE marķējuma uzlikšana

Ražotājs ir atbildīgs par CE marķējuma uzlikšanu būvizstrādājumam. Tam jābūt skaidri redzamam, salasāmam un neizdzēšamam, izvietotam vienā vai vairākās sekojošās vietās: uz izstrādājuma, izstrādājumam pievienotas etiķetes, iepakojuma, pievienotajiem tirdzniecības pavaddokumentiem.

Norādes par CE marķējumā iekļaujamo informāciju ir dotas standarta EN1090-1 ZA pielikumā.

10 Kā nonākt līdz CE marķējuma uzlikšanai ?

Vispārīgi sagatavošanos CE marķējuma uzlikšanai būvizstrādājumam raksturo šādi seši posmi:

 1. Identificēt regulu / saskaņoto standartu, kas jāpiemēro ražotajam būvizstrādājumam:
  Regula Nr.305/2011 / standarts EN1090-1
 2. Apzināt būvizstrādājumam izvirzītās standarta prasības
 3. Iztrādāt Tehnisko dokumentāciju, kas apliecina būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību novērtējumu, pamatojoties uz tā testēšanu (tostarp paraugu atlasi), aprēķiniem, izstrādājuma specifikāciju tabulā norādītajām vērtībām vai apraksta dokumentāciju, kā arī sagatavojiet ražošanas procesa kontroles sistēmas dokumentāciju
 4. Sagatavot ražošanas procesa kontroles sistēmas dokumentāciju un ieviesiet to ražotnē
 5. Noskaidrot, vai ir nepieciešama Paziņotās iestādes (Notified Body) piesaiste būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanā:
  BM TRADA LATVIJA ir akreditēta Paziņotā iestāde (NB2358) un ir tiesīga veikt atbilstības novērtēšanu atbilstoši standarta EN1090-1 prasībām un izsniegt Ražošanas procesa kontroles atbilstības sertifikātu (Certificate of conformity of the Factory production control)
 6. Pēc sertifikāta saņemšanas sagatavot Ekspluatācijas īpašību deklarāciju (DoP) un uzlikt CE marķējumu būvizstrādājumam

Attēls – Seši soļi CE marķējuma izveidē

 

A. CE atbilstības marķējums, kas sastāv no Direktīvā 93/68/EEC norādītā “CE” simbola

B. Paziņotās iestādes identifikācijas numurs

C. Ražotāja identifikācija (nosaukums vai logo un kontaktadrese)

D. CE marķējuma pirmās uzlikšanas gada pēdējie divi cipari

E. Ekspluatācijas īpašību Deklarācijas atsauces numurs

F.Atsauce uz piemēroto saskaņoto standartu

G. Būvizstrādājuma identifikācijas elements

H. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

11 BM TRADA Latvija

BM TRADA nodrošina neatkarīgu sertifikāciju, testēšanu, inspekciju, apmācību un tehnisko pakalpojumu informāciju visā pasaulē. Mēs palīdzam klientiem lieliem un maziem apliecināt savu uzņēmējdarbības un ražoto izstrādājumu atbilstību piemērojamiem standartiem. Pateicoties veiksmīgai ilggadējai starptautiskai klātbūtnei daudzās ražošanas nozarēs, mēs piedāvājam izcilas tehniskās zināšanas būvizstrādājumu sertifikācijā un testēšanā (Regula (ES) Nr. 305/2011),  piegādes ķēžu sertifikācijā (FSC, PEFC, RSPO), kā arī kvalitātes vadības sistēmu sertifikācijā (ISO9001, ISO14001, ISO18001).

BM TRADA Latvija ir Paziņotā iestāde (NB2358), kas nodrošina slodzi nesošu tērauda un alumīnija konstrukciju un to elementu CE marķējuma sertifikāciju atbilstoši saskaņotajam standartam EN1090-1:2009+A1:2011.

12 Saistošie izdevumi

 

 Tehniskā informācija: CE marķējums slodzi nesošām tērauda un alumīnija konstrukcijām atbilstoši standarta EN 1090-1 prasībām (Izskaidro CE marķēšanas procesu)

 

CE_mark

Pieteikuma forma produktu sertifikācijai

 

Ja Jums ir interese vai jautājumi par produktu sertifikāciju Jūsu uzņēmumā, lūdzam sazināties ar mums elektroniski bmtrada@bmtrada.lv vai pa tālruni +371 67772135.