JAUNUMS!

2016.gada 12.februārī tika pieņemta atjauninātā versija Eiropas Komisijas dokumentam “VADLĪNIJAS PAR ES KOKMATERIĀLU REGULU”. Vadlīnijas ir  publicētas 23-jās ES valodās: http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
Apspriešanās ar ieinteresētajām personām, dalībvalstu ekspertiem un FLEGT komitejas (Komiteja pārvaldībai, tirdzniecībai un tiesību aktu izpildei meža nozarē) locekļiem rezultātā radās viedoklis, ka ir vajadzīgs dažu ES Kokmateriālu regulas aspektu skaidrojums. Vadlīniju nolūks ir sniegt papildus informāciju par dažiem ES Kokmateriālu regulas un divu Komisijas neleģislatīvo aktu aspektiem. Ar tām netiek aizstāti, papildināti vai grozīti Regulas (ES) Nr. 995/2010, Komisijas Regulas (ES) Nr. 363/2012 vai Komisijas Regulas (ES) Nr. 607/2012 noteikumi.

 

2015.gada 1.jūnijā Eiropas Komiteja ir oficiāli apstiprinājusi BM TRADA Latvija SIA par Monitorējošo organizāciju saskaņā ar ES Kokmateriālu Regulu (EUTR)!

Līdz ar augošo pieprasījumu pēc kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, arī nelikumīga mežistrāde un ar to saistītā tirdzniecība ir kļuvušas par problēmu, kas ietekmē vidi, kā arī rada sociālas, politiskas un ekonomiskas sekas. Nelikumīga mežistrāde apdraud arī tos nozares uzņēmējus, kuri darbojas saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem.

Lai cīnītos pret nelikumīgu mežistrādi un ar to saistītu kokmateriālu starptautisko tirdzniecību, 2013.gada 3.martā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.995/2010, nosakot pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.

EUTR mērķis ir slēgt tirgu nekontrolētai/nelegālai kokmateriālu plūsmai, nodrošinot, ka ES importē kokmateriālus, kas iegūti atbilstoši izcelsmes valsts likumdošanai. Tas attiecas gan uz koksnes produktiem, kas ir ražoti ES, gan uz tiem, kas tiek importēti ES dalībvalstīs no valstīm, kas atrodas ārpus ES. Regulas prasības attiecināmas uz tiem tirgus dalībniekiem (koksnes produktu importētājiem, mežizstrādātājiem, tirgotājiem), kas strādā ar apaļkoku, papīrmalku un koksnes produktiem, kā, piemēram saplāksnis, kartons, papīrs, mēbeles u.c.

Katrā ES dalībvalstī ir nozīmēta „Kompetentā institūcija”, kas ieviestu EUTR prasības konkrētajā valstī. Latvijā kompetentā iestāde, kas atbildīga par Regulas piemērošanu un kontroles veikšanu, ir Valsts meža dienests (VMD).

Tas kā EUTR prasības ietekmē Jūsu uzņēmumu ir atkarīgs no Jūsu pozīcijas piegādes ķēdē (esat produkta importētājs, kura iegādātais produkts nāk no ārvalstīm un šķērso ES robežu vai iegādājaties produktus no ES tirgus dalībniekiem), kā arī produkta tipa, ko Jūs pērkat un pārdodat. Kompānijas, kas piegādā vai tirgo kokmateriālus un papīra izstrādājumus tiek iedalīti divās kategorijās: Operatori un Tirgotāji.

Operatoru un Tirgotāju pienākumi:

 

Kas Jums ir jādara?

  • Noskaidrojiet – vai Jūs esat Tirgotājs vai Operators,
  • Pārbaudiet vai uz Jūsu produktiem, produkta komponentiem attiecas EUTR prasības,
  • Pārbaudiet vai produktiem jābūt piegādātiem ar CITES vai FLEGT sertifikātiem,
  • Ieviesiet Likumības pārbaudes sistēmu (ja esat Operators).

Kā Operatoram Jums ir jāizpilda vairākas padziļinātas prasības, saistībā ar EUTR, tai skaitā ieviest un īstenot Likumības pārbaudes sistēmu (DDS) visiem kokmateriāliem un koka produktiem. DDS sistēmas ietvaros ir jānovērtē risks kokmateriālu vai koka produktu nelikumīgai izcelsmei. Atbilstoši Regulas prasībām Likumības pārbaužu sistēma jāuztur un regulāri jāizvērtē. Operators var izmantot sistēmu, ko ir izveidojusi Pārraudzības organizācija.

EUTR un Ieviešanas akts (Nr. 607/2012) apraksta pamata noteikumus attiecībā uz DDS (Likumības pārbaužu sistēmas) ieviešanas procesa elementiem, kas tiek sadalīts 3 posmos:

  • Informācija par tirgus dalībnieka tirgū laistajiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem (produkta apraksts, tips, sugu nosaukumi, ieguves valsts, apjomi u.c.);
  • Riska novērtējums (informācija, kas ļauj analizēt un izvērtēt risku, ka tirgū tiek laisti nelegāli iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi);
  • Apzināto risku mazināšana (risku mazināšanas pasākumu un procedūru kopums).

 

Noderīgas saites:

BM TRADA Latvija ir Eiropas Komitejas apstiprināta Pārraudzības jeb Monitorējošā organizācija saskaņā ar ES Kokmateriālu Regulu (EUTR) Nr. 995/2010 8. panta (3).

Monitorējošā organizācija ir neatkarīga, privāta organizācija, kas sniedz palīdzību Operatoriem (uzņēmumiem, kas pirmoreiz laiž ES tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus), nodrošinot tos ar Likumības pārbaudes sistēmu (DDS) un uzraugot tās izmantošanu.

Piedāvājam izmatot  BM TRADA Latvija izveidotas Riska novērtēšanas un Riska mazināšanas vadlīnijas, lai pierādītu Jūsu produkta legalitāti, novērtējot risku kokmateriālu vai koka produktu nelikumīgai izcelsmei un sasniegtu atbilstību ES Koksnes regulai.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzam sazināties ar mums.